Säterboka

Säterboka

(48 sidor)

En hel del är nedtecknat om forna tiders säterbruk i norra Värmland, men inte så mycket är känt och tillgängligt för allmänheten. Här har gjorts ett försök till sammanställning av gamla tidningsartiklar i ämnet, säterkullors berättelser och rent vetenskapligt material. Även ett unikt bildmaterial finns med.

Yngve Nilssons doktorsavhandling "Bygd och näringsliv i norra Värmland" från 1950 innehåller ett par omfattande uppsatser om säterlivet, som här åter kommer i tryck. Lars Bäckvalls föredrag torde vara tidigare opublicerat, och Karl L:son Bergkvists uppsats har ingått som en handskriven del i hans forskning om dalbymålet. Beträffande det senare materialet har en varsam redigering varit nödvändig, eftersom vissa delar har skrivits på landsmålsalfabetet.
Hanna Anderssons säterberättelse har tidigare publicerats i boken "Det gamla Branäs", medan Anna Johnssons minnen tryckts som tidningsartikel. John Bengtssons fotoalbum innehåller inte bara de här utvalda fotografierna av gamla sätrar utan även bilder av flera hus och kojor i norra Värmlands skogar med namnen noggrant redovisade.

Tillbaka