◊ Stadgar

 

Stadgarna antagna den 27 augusti 1981. Ändrade 2014.
(Ersätter stadgar av den 17 februari 1929.)

§1

Dalby hembygdsförening, ansluten till Värmlands Hembygdsförbund, har till uppgift att:
inom socknen verka för hembygdskunskap, hembygds- och miljövård tillvarataga och bevara bygdens kultur- och naturföremål, dess särdrag i språk och seder, sägner och folktro om anledning föreligger föreslå fridlysning av säregna naturföremål väcka och stärka känslan för hembygdens värde underhålla och för allmänhet och forskning hålla tillgängliga föreningens samlingar av hus, föremål, arkivalier, skrifter m m, som speglar socknens traditioner medverka till en fortlöpande dokumentation av såväl äldre som nutida yttringar, som belyser socknens kultur och samhällsliv och genom samarbete med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet stimulera till initiativ, som gagnar bygden och dess utveckling.

§2

Medlemskap i föreningen erhålles genom anmälan till styrelsen eller något av dess byombud mot erläggande av en vid årsmötet bestämd årsavgift.

§3

Till hedersmedlem kan styrelsen kalla person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens ändamål. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§4

Styrelsen skall bestå av 9 ledamöter, varav minst 2 utses bland byombuden, samt 4 suppleanter. Val av styrelse sker vid årsmötet, 5 för 1 år och 4 för 2 år. Suppleanter väljs på 1 år. Byombuden utses för 1 år. Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande. Årsmötet utser ordförande. Övriga funktionärer utser styrelsen inom sig.

§5

Följande ärenden skall förekomma på ordinarie årsmöte:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän
3. Fastställande av årsmötets tillkännagivande.
4. Verksamhetsberättelse.
5. Revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet.
7. Val av ordförande.
8. Val av 3 ordinarie styrelseledamöter och 4 suppleanter.
9. Val av byombud.
10. Val av 2 revisorer och suppleanter för dessa.
11. Val av 3 ledamöter i valberedningen.
12. Fastställande av årsavgift.
13. Fastställande av arvoden.
14. Behandling av styrelsens förslag.
15. Övriga ärenden.

§6
Styrelsen åligger:

att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer,

att verkställa av föreningen fattade beslut,

att handha föreningens ekonomi, skötsel och vård av fast och lös egendom, ävensom att teckna och vidmakthålla skäliga försäkringar,

att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper,

att i förekommande fall hos domstol eller annan myndighet, föra föreningens talan och teckna föreningens firma, antingen genom ordföranden eller annan därtill utsedd person,

att till årsmötet avge berättelse över föreningens verksamhet, och även i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 1.

§7

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§8

Årsmötet hålles senast den 30 april på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Kallelse sker genom annons senast en vecka före mötet. Kallelse till extra medlemsmöte skall göras minst en vecka i förväg

§9

Ändringar av dessa stadgar kan ske genom beslut på två varandra följande föreningsmöten, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte. För ändring erfordras två tredjedelars majoritet.

§10

I händelse av föreningens upplösning tillfaller föreningens fasta och lösa egendom Torsby kommun, under villkor att den vårdar densamma enligt föreningens stadgar och syftemål.